Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, czyli w skrócie OC, jest ubezpieczeniem majątkowym i chroni ubezpieczonego w sytuacji nieumyślnego wyrządzenia przez niego szkody osobom trzecim.Ten rodzaj ubezpieczenia jest obowiązkowy w przypadku właścicieli samochodów oraz innych pojazdów użytkowych. Podpisując umowę z ubezpieczycielem przejmuje on odpowiedzialność finansową. Ubezpieczenie OC z reguły jest obowiązkowe, ale może być także dobrowolne.

 

Ubezpieczenie OC – kogo dotyczy?

Wykonując określone zawody powstaje obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC i dysponowania polisą. Do zawodów, których wykonywanie wiąże się ściśle z posiadaniem OC należą np.:

 • Radca prawny, adwokat
 • Rzecznik patentowy
 • Inżynier budownictwa
 • Rzeczoznawca majątkowy
 • Pośrednik ubezpieczeniowy
 • Zarządcy nieruchomości
 • Organizatorzy imprez masowych
 • Lekarze.

Ubezpieczenie OC dla właścicieli pojazdów

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowym rodzajem ubezpieczenia dla właścicieli pojazdów mechanicznych.Według przepisów prawa, taki obowiązek dotyczy okresu 12 miesięcy i jest nałożony na każdego posiadacza auta. Jego celem jest umożliwienie wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym, posiadacz polisy nie musi pokrywać kosztów naprawy wyrządzonych nieumyślnie szkód, które powstały wyniku stłuczki, kolizji drogowej a także uszkodzenia auta na parkingu. Kary finansowe za brak ważnej polisy OC są bardzo dotkliwe i wynoszą nawet kilka tysięcy złotych. Należy pamiętać, że ubezpieczenie OC nie pokrywa szkód, poniesionych przez sprawcę kolizji drogowej np. w swoim pojeździe.

Polecamy także:

 

Kto dostanie odszkodowanie z ubezpieczenia OC?

 Takie odszkodowanie przysługuje każdej osobie, która poniosła materialne i zdrowotne straty w kolizji drogowej a także w innym zdarzeniu drogowym, który spowodował właściciel ubezpieczenia OC. Odszkodowanie przysługuje:

 • Właścicielowi samochodu, który uległ uszkodzeniu
 • Wszystkim ofiarom wypadku to znaczy: pasażerom, kierowcy, pieszym itd.
 • Każdej osobie, która w wyniku zdarzenia drogowego poniosła straty, dotyczy to na przykład właściciela ogrodzenia, uszkodzonego podczas wypadku.
 • O odszkodowanie z ubezpieczenia OC https://www.najlepsze-ubezpieczenie.pl/ może wystąpić także właściciel auta, w którym została rozbita szyba przez kamień, który wypadł z przyczepy posiadacza polisy OC.

Czy ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania z ubezpieczenia OC?

Z polisy OC sprawcy wypadku wypłacane jest odszkodowanie dla osób poszkodowanych, jednak zdarzają się przypadki, gdy ubezpieczyciel odmawia pokrycia szkód. W takim przypadku właściciel samochodu musi pokryć wszystkie koszty samodzielnie (mimo, posiadania aktualnego OC). Do takich sytuacji należą:

 • Kierowanie pojazdem innej osoby i wyrządzenie szkody w swoim własnym aucie.
 • W przypadku, gdy szkoda odnosi się do przesyłek, ładunków czy bagaży, przewożonych w pojeździe odpłatnie, chyba, że taką odpowiedzialność za szkodę ponosi ktoś inny niż jego kierowca.
 • W przypadku, gdy zostaną utracone lub ulegną zniszczeniu: biżuteria, dokumenty, papiery wartościowe, gotówka, zbiory filatelistyczne.
 • W przypadku spowodowania skażenia lub zanieczyszczenia środowiska.

Jeśli osoba ubezpieczona:

 • Spowoduje kolizje drogową umyślnie
 • Albo w tym czasie będzie nietrzeźwa lub pod wpływem środków odurzających
 • Nie będzie posiadała odpowiednich uprawnień do prowadzenia samochodu
 • Oddali się z miejsca wypadku

To ubezpieczyciel dokona wypłaty odszkodowanie ofiarom, ale będzie uprawniony do dochodzenia od ubezpieczonego jego zwrotu.

Co dzieje się w przypadku braku ubezpieczenia OC?

Nie posiadając aktualnego OC wszystkie szkody trzeba pokrywać z własnych środków. Właściciel pojazdu nie wykupując polisy będzie borykał się z wieloma kłopotami. Na podstawie zgłoszeń od ubezpieczycieli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny weryfikuje, kto nie posiada ważnego ubezpieczenia OC. Po potwierdzeniu takich informacji może nałożyć karę, wyższą niż roczne stawki ubezpieczenia OC.

Świadczenia z ubezpieczenia OC – szkody dotyczące mienia

Podczas zdarzenia drogowego często dochodzi do szkód na mieniu i usunięcie szkody wiąże się z:

 • Naprawa pojazdu może być wykonana w dowolnym warsztacie samochodowym na podstawie kosztorysu albo w warsztacie, z którym współpracuje ubezpieczyciel.
 • Pokrycia kosztów poniesionych na odholowanie samochodu po wypadku, dotyczy to aut niesprawnych
 • Pokrycia kosztów za wynajęcie na czas naprawy pojazdu zastępczego.

Dobrowolne ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie majątkowe OC http://www.najlepsze-ubezpieczenie.pl/ubezpieczenie-firmy/ może być również dobrowolnym ubezpieczeniem dla osób, które prowadzą swój biznes. Dotyczy to: użytkowników jachtów, nauczycieli, wychowawców, osób, które prowadzą strzeżone parkingi, członków władz spółek kapitałowych, przewoźników drogowych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Z dobrowolnego ubezpieczenia OC mają prawo skorzystać zarówno osoby fizyczne, prawne a także jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, uprawnione do badania sprawozdań finansowych. Posiadając ubezpieczenie OC będzie możliwa wypłata świadczenia kontrahentom, jeżeli doszło do nieprawidłowego wykonania umowy lub jej niewykonania.

Full Polisa Łukasz Wnuk
Promienna 33B
05-200 Marki
609 103 308
www.fullpolisa.pl/