Rozpoznawanie złóż - skuteczne uzyskanie koncesji eksploatacyjnej

Rozpoznawanie złóż – skuteczne uzyskanie koncesji eksploatacyjnej – prace geologiczne prowadzone przez wykwalifikowane i doświadczone zespoły badaczy, prowadzone są najczęściej w terenie udokumentowanym pod względem złóż kopaliny lub wód podziemnych. Jednym z najpopularniejszych rodzajów prac geologicznych jest rozpoznawanie złóż.

Poszukiwanie złoża może poprzedzić rozpoznawanie złóż, które w efekcie kończy się zgromadzeniem materiałów niezbędnych do opracowania dokumentów wymaganych do uzyskania koncesji na eksploatację rozpoznanego złoża kopaliny. Według ekspertów branży geologicznej rozpoznawanie złóż prowadzone jest nie tylko w trudno dostępnym terenie, ale także w terenie zaludnionym, który uznawany jest za teren sprzyjający pracom eksploatacyjnym rozpoznanych kopalin.

Rozpoznawanie złóż – profesjonalny zespół geologiczny

Rozpoznawanie złóż - skuteczne uzyskanie koncesji eksploatacyjnej
Rozpoznawanie złóż – skuteczne uzyskanie koncesji eksploatacyjnej

Rozpoznawanie złóż wymaga wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, którą można nabyć na renomowanych uczelniach krajowych i zagranicznych oraz w praktyce, podczas prac geologicznych. Według najnowszych badań wydziały geologii uczelni wyższych cieszą się rosnącą popularnością, ze względu na skuteczną strategię marketingową prowadzoną wśród uczniów i studentów przez szkoły i uczelnie wyższe. Zawodowi geolodzy specjalizujący się w tektonice i kartografii geologicznej prowadzą rozpoznawanie złóż poprzez wykorzystanie m.in. zasad prognozowania złożowego, robót górniczych, wiertniczych i geologicznych, zastosowanie metod badawczych oraz podstawy interpretacji wyników uzyskanych poprzez rozpoznawanie złóż. Jako jeden z podstawowych rodzajów prac geologicznych, rozpoznawanie złóż powinno być realizowane zgodnie z zasadami interpretacji prawidłowości występowania złóż, które mają ścisły związek m.in. z formacjami litotektonicznymi, normami określania rejonów perspektywicznych, zasadami identyfikowania oznak i ich interpretowania, a ponadto zgodnie z przesłankami prowadzącymi do występowania złóż. Istotne znaczenie w procesie rozpoznawania złóż ma m.in. metodyka prac terenowych w zakresie rozpoznawania i poszukiwania złóż, warunki złożowo-geologiczne oraz formy złóż, a także zasady dotyczące prawidłowego wyboru metod i ich użycia dostosowanego do właściwości fizykochemicznych kopalin.

Sprawdź również:

Metody i sposoby rozpoznawania złóż

W pracach geologicznych istotne jest spójne zazębienie wszystkich etapów pracy, których celem jest uzyskanie wspólnego celu, jakim jest eksploatacja kopaliny.
Znajomość metod poszukiwania i rozpoznawania złóż umożliwia m.in.:

   • skuteczne prognozowanie występowania stref perspektywicznych bez względu na formacje złożowe,
   • prawidłowo określić właściwości fizykochemiczne rozpoznawanych kopalin, w celu zastosowania odpowiednich metod badawczych,
   • ustalić prawidłowy wybór terenowych metod badawczych oraz metodę opróbowania pozyskanego skalnego materiału metodą prac terenowych,
   • przygotować próbki do testów laboratoryjnych, po uprzednim ustaleniu ich zakresu,
   • skutecznie interpretować oraz weryfikować uzyskane wyniki terenowych czynności poszukiwawczych, oraz wyników testów laboratoryjnych w zakresie jakości uzyskanych parametrów kopaliny.

Ponadto rozpoznawanie złóż wymaga wiedzy w zakresie m.in.:

   • obowiązujących kryteriów bilansowości odpowiednich dla określonej grupy kopalin, w tym ogólnej wiedzy o zasobach mineralnych,
   • znajomości zasad określania i prognozowania stref perspektywicznych dla metod udostępniania, dla złóż użytecznych kopalin oraz eksploatacji złóż.
   • prawa geologicznego i górniczego,
   • umiejętności samodzielnej analizy pozyskanego materiału naukowego, interpretacji uzyskanych wyników oraz wyciągnięcia produktywnych wniosków,
   • znajomości zasad udostępniania i eksploatacji złóż,
   • właściwego doboru technik komputerowych dostosowanych do precyzyjnego rozwiązania zagadnień geologicznych.
   • umiejętności zidentyfikowania problemu badawczego i zaproponowania sposobu jego rozwiązania,
   • znajomość zasad wykorzystania złóż zgodnego z zasadami ekonomii, przy uwzględnieniu ochrony środowiska.

Kwestie prawne w zakresie rozpoznawania złóż

Rozpoznawanie złóż podobnie jak inne prace geologiczne regulowane jest przepisami prawa i unormowane jest w ustawie o prawie geologicznym i górniczym z 9 czerwca 2011 r. Zgodnie z obowiązującym prawem rozpoznawanie złóż to realizacja prac geologicznych na wstępnie udokumentowanym obszarze wód podziemnych, złoża kopaliny lub obszarze, w którym dokonuje się podziemnego składowania dwutlenku węgla. Rozpoznawanie złóż jest możliwe do przeprowadzenie wyłącznie po uzyskaniu koncesji. Do uzyskania dokumentacji geologicznej na podstawie przeprowadzonego rozpoznania złóż, niezbędne są szczegółowe dane z zakresu badania złoża pod względem m.in. określenia granic występowania złoża, ustalenia miejsca kopaliny głównej i obszaru występowania kopaliny towarzyszącej, oceny parametrów wydobycia oraz szacunkowych zasobów złoża, ustalenie głębokości zalegania kopaliny oraz określenie warunków miąższości warstwy wodnej, jak i warunków wodnych. Na podstawie zebranych materiałów badawczych można wystąpić z kompletną dokumentacją o udzielenie koncesji eksploatacyjnej.