18 października, 2021
00 00 00 AM
Pranie wykładzin jak
Ile kosztuje mycie kostki brukowej
Ile za zdjęcia produktów?
Jak odblokować Apple ID?
Co to jest masaż nuru
Kremacja psa- jak wygląda?
Jaki materiał na plecak worek?
Witamina A jak wpływa na organizm?
Fotowoltaika jak podłączyć?
Asus ZenBook 15 UM562
Latest Post
Pranie wykładzin jak Ile kosztuje mycie kostki brukowej Ile za zdjęcia produktów? Jak odblokować Apple ID? Co to jest masaż nuru Kremacja psa- jak wygląda? Jaki materiał na plecak worek? Witamina A jak wpływa na organizm? Fotowoltaika jak podłączyć? Asus ZenBook 15 UM562

Rozpoznawanie złóż – skuteczne uzyskanie koncesji eksploatacyjnej

Prace geologiczne prowadzone przez wykwalifikowane i doświadczone zespoły badaczy, prowadzone są najczęściej w terenie udokumentowanym pod względem złóż kopaliny lub wód podziemnych. Jednym z najpopularniejszych rodzajów prac geologicznych jest rozpoznawanie złóż http://geomain.pl/#czym-sie-zajmujemy. Poszukiwanie złoża może poprzedzić rozpoznawanie złóż, które w efekcie kończy się zgromadzeniem materiałów niezbędnych do opracowania dokumentów wymaganych do uzyskania koncesji na eksploatację rozpoznanego złoża kopaliny. Według ekspertów branży geologicznej rozpoznawanie złóż prowadzone jest nie tylko w trudno dostępnym terenie, ale także w terenie zaludnionym, który uznawany jest za teren sprzyjający pracom eksploatacyjnym rozpoznanych kopalin.

Rozpoznawanie złóż – profesjonalny zespół geologiczny

 Rozpoznawanie złóż wymaga wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, którą można nabyć na renomowanych uczelniach krajowych i zagranicznych oraz w praktyce, podczas prac geologicznych. Według najnowszych badań wydziały geologii uczelni wyższych cieszą się rosnącą popularnością, ze względu na skuteczną strategię marketingową prowadzoną wśród uczniów i studentów przez szkoły i uczelnie wyższe. Zawodowi geolodzy specjalizujący się w tektonice i kartografii geologicznej prowadzą rozpoznawanie złóż poprzez wykorzystanie m.in. zasad prognozowania złożowego, robót górniczych, wiertniczych i geologicznych, zastosowanie metod badawczych oraz podstawy interpretacji wyników uzyskanych poprzez rozpoznawanie złóż. Jako jeden z podstawowych rodzajów prac geologicznych, rozpoznawanie złóż powinno być realizowane zgodnie z zasadami interpretacji prawidłowości występowania złóż, które mają ścisły związek m.in. z formacjami litotektonicznymi, normami określania rejonów perspektywicznych, zasadami identyfikowania oznak i ich interpretowania, a ponadto zgodnie z przesłankami prowadzącymi do występowania złóż. Istotne znaczenie w procesie rozpoznawania złóż ma m.in. metodyka prac terenowych w zakresie rozpoznawania i poszukiwania złóż, warunki złożowo-geologiczne oraz formy złóż, a także zasady dotyczące prawidłowego wyboru metod i ich użycia dostosowanego do właściwości fizykochemicznych kopalin.

Metody i sposoby rozpoznawania złóż

W pracach geologicznych istotne jest spójne zazębienie wszystkich etapów pracy, których celem jest uzyskanie wspólnego celu, jakim jest eksploatacja kopaliny. Znajomość metod poszukiwania i rozpoznawania złóż umożliwia m.in.

 • skuteczne prognozowanie występowania stref perspektywicznych bez względu na formacje złożowe,
 • prawidłowo określić właściwości fizykochemiczne rozpoznawanych kopalin, w celu zastosowania odpowiednich metod badawczych,
 • ustalić prawidłowy wybór terenowych metod badawczych oraz metodę opróbowania pozyskanego skalnego materiału metodą prac terenowych,
 • przygotować próbki do testów laboratoryjnych, po uprzednim ustaleniu ich zakresu,
 • skutecznie interpretować oraz weryfikować uzyskane wyniki terenowych czynności poszukiwawczych, oraz wyników testów laboratoryjnych w zakresie jakości uzyskanych parametrów kopaliny.

Ponadto rozpoznawanie złóż http://geomain.pl/projekt-zagospodarowania-zloza/ wymaga wiedzy w zakresie m.in.

 • obowiązujących kryteriów bilansowości odpowiednich dla określonej grupy kopalin, w tym ogólnej wiedzy o zasobach mineralnych,
 • znajomości zasad określania i prognozowania stref perspektywicznych dla metod udostępniania, dla złóż użytecznych kopalin oraz eksploatacji złóż.
 • prawa geologicznego i górniczego,
 • umiejętności samodzielnej analizy pozyskanego materiału naukowego, interpretacji uzyskanych wyników oraz wyciągnięcia produktywnych wniosków,
 • znajomości zasad udostępniania i eksploatacji złóż,
 • właściwego doboru technik komputerowych dostosowanych do precyzyjnego rozwiązania zagadnień geologicznych.
 • umiejętności zidentyfikowania problemu badawczego i zaproponowania sposobu jego rozwiązania,
 • znajomość zasad wykorzystania złóż zgodnego z zasadami ekonomii, przy uwzględnieniu ochrony środowiska.

Kwestie prawne w zakresie rozpoznawania złóż

Rozpoznawanie złóż podobnie jak inne prace geologiczne regulowane jest przepisami prawa i unormowane jest w ustawie o prawie geologicznym i górniczym z 9 czerwca 2011 r. Zgodnie z obowiązującym prawem rozpoznawanie złóż to realizacja prac geologicznych na wstępnie udokumentowanym obszarze wód podziemnych, złoża kopaliny lub obszarze, w którym dokonuje się podziemnego składowania dwutlenku węgla. Rozpoznawanie złóż jest możliwe do przeprowadzenie wyłącznie po uzyskaniu koncesji. Do uzyskania dokumentacji geologicznej na podstawie przeprowadzonego rozpoznania złóż, niezbędne są szczegółowe dane z zakresu badania złoża pod względem m.in. określenia granic występowania złoża, ustalenia miejsca kopaliny głównej i obszaru występowania kopaliny towarzyszącej, oceny parametrów wydobycia oraz szacunkowych zasobów złoża, ustalenie głębokości zalegania kopaliny oraz określenie warunków miąższości warstwy wodnej, jak i warunków wodnych. Na podstawie zebranych materiałów badawczych można wystąpić z kompletną dokumentacją o udzielenie koncesji eksploatacyjnej.